ترئونین

اسید آمینه ترئونین پس از متیونین و لیزین، سومین اسید آمینه محدود کننده در جیره طیور می باشد. بنابراین استفاده از اسید آمینه ترئونین در جیره طیور، امکان تهیه یک خوراک متوازن از نظر اسید آمینه های را برای متخصصان تغذیه و مرغداران فراهم می سازد.

با استفاده از اسید آمینه های سنتتیک همچون متیونین، لیزین و ترئونین می توان سطح پروتیین خام جیره را کاهش داد که در نهایت منجر به کاهش قیمت نهایی جیره و همچنین کاهش بار متابولیکی به پرنده شود.

کاهش سطح پروتئین خام جیره علاوه بر مزایای اقتصادی می تواند باعث کاهش نیتروژن دفع شده از طریق مدفوع و در نتیجه کاهش آلودگی های زیست محیطی شود.

در حال حاضر شرکت آرین رشد افزا یکی از بزرگ ترین واردکنندگان ترئونین به کشور می باشد.