تبریز آذرماه 1382 نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان.