تاثیر دما بر روی رشد و نمو استخوان پا

در سن کشتار، مشکلات پا (آسیب هایی که به ضعف توانایی حرکت منجر می شود) در جوجه های گوشتی بسیار شایع است. سلامت ضعیف اسکلتی پا در زندگی آتی ، می تواند به رشد و نمو پایین تر از حد نرمال استخوان طی انکوباسیون مرتبط باشد.
آزمایش حاضر بررسی اثرات دمای پوسته تخم مرغ (EST) در طول انکو باسیون بر روی رشد و نمو استخوان پا در جوجه های گوشتی تازه تفریخ شده کمک می کند.
تعداد 298 عدد تخم مرغ نژاد راس 308 حاصله از گله مرغ مادر دارای سن 44 هفتگی از صفر روزگی انکوباسیون تا زمان تفریخ در 5 گروه با دمای پوسته تخم مرغ مختلف انکوبه شدند:
1. خیلی پایین (1/36 درجه سانتی گراد)
2. پایین (9/36 درجه سانتی گراد)
3. طبیعی (8/37 درجه سانتی گراد)
4. بالا (6/38 درجه سانتی گراد)
5. خیلی بالا (4/39 درجه سانتی گراد)
توانایی جوجه آوری بین تیمارها متفاوت بود : 15 درصد برای گروه خیلی پایین، 57% برای پایین، 83% برای طبیعی ، 72% برای بالا و 36% برای خیلی بالا.
جوجه های تفریخ شده در عرض 12 ساعت پس از تفریخ کشته شدند و لاشه آن ها جهت تعیین توده بدنی بدون زرده (YFBM) و طول جوجه به عنوان مقیاس از کیفیت جوجه به عنوان مقیاس از کیفیت جوجه و اندازه گیری طول، قطر و وزن استخوان ران ، درشت نی و پشت پا استفاده شدند. تیمارهای دارای دمای پوسته پایین ، طبیعی و بالا به توده بدنی بدون زرده بالاتر(به ترتیب 5/5+، 1/4+ و 5/0+ گرم ، 001/0 >p) منجر شدند و طول جوجه بلندتر ( به ترتیب 15+ ،14+ و 13+ میلی متر،001/0>p) در مقایسه با دمای خیلی بالا، دمای پوسته تخم مرغ تاثیر با ثباتی را بر روی طول استخوان نشان داد.
تیمارهای دارای دمای پوسته طبیعی و بالا، استخوانران بلندتر(به ترتیب 9/0 و 2/1+ میلی متر،001/0>p) و استخوان پشت پا بلندتر ( به ترتیب 6/1 و 7/1 میلی متر،001/0>p) در مقایسه با تیمار دارای دمای خیلی بالا حاصل کردند.
طول استخوان در تیمارهای دارای دمای پوسته خیلی پایین و پایین با سایرتیمارها تفاوتی نداشت. قطر استخوان درشت نی در تیمار دارای دمای پوسته خیلی بالا در مقایسه با دمای طبیعی بیشتر بود (09/0+ میلی متر،011/0=p) . قطر استخوان های ران و پشت پا در بین تیمارها اختلافی نداشت.
وزن نسبی (توصیف شده به عنوان درصدی از توده بدنی بدون زرده) استخوان های ران و پشت پا بین تیمارهای دارای دمای پوسته طبیعی، بالا و خیلی بالا مقایسه شدند. وزن نسبی استخوان درشت نی در تیمار با دمای پوسته بالا از دمای پوسته طبیعی بیشتر بود (05/0 درصد،013/0 p) تعداد جوجه های هچ شده برایگروه دارای دمای پوسته خیلی پایین جهت محاسبه اختلافات آماری در خصوص ویژگی های استخوان خیلی کم بود. گرچه، اختلافات عددی زیادی علی الخصوص در وزن نسبی کمتر استخوان درشت نی و پشت پا در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد، این نتیجه گیری به دست آمد که دمای پوسته تخم مرغ در حد 8/37 درجه سانتی گراد (طبیعی) یا 6/38 درجه سانتی گراد (بالا) در سر تا سر انکوباسیون به جوجه های بلندتر با توده بدنی بدون زرده بیشتر و استخوان پا بلندتر نسبت به دمای پوسته تخم مرغ 4/39 درجه سانتی گراد (خیلی بالا) منجر گردید. با این وجود، وزن های نسبی استخوان به استثنای وزن نسبی درشت نی اختلافی نداشت. آیا اختلافات یافت شده در طول استخوان جوجه های تفریج شده، سلامت پا را در زندگی آتی متاثر می سازد یا خیر، این امر باید در آزمایش بعدی مشخص گردد.

منبع نشریه کشت و صنعت شماره 108 مرداد 97