تاثیر باسیلوسسابتلیس بر روی ساختار روده‌ای و میکروفلور:

این مطالعه درچین(گزارش علمی 8-15358) به تاثیرات باسیلوسسابتلیسDSM 32315 بر روی ساختار روده و ترکیب میکروبیولوژیک در جوجه‌های گوشتی پرداخته است.

باسیلوسسابتلیس اضافه شده به خوراک می‌تواند متوسط وزن بدن، میانگین افزایش وزن روزانه و همچنین ارتفاع ویلی ونسبت عمق کریپت به ارتفاع روده‌ی دراز را افزایش بدهد.

تعداد افزایش یافته‌ی باکتری‌های Firmicutes و سطوح کاهش یافته‌ی باکتروئیدها (باکتری‌های مضر) در سکوم رخ می‌دهد.

در این تحقیق نشان داده شد افزودن باسیلوسسابتلیس باعث افزایش تعداد Christensenellaceaeو Caulobacteraceaeو کاهش تعداد باکتری های مضر مانند Vampirovibrio،E. coli، Shigellaو Parabacteroidesمی‌شود.

همچنین نشان داده شد باسیلوسسابتلیس می‌تواند الگوی بر هم کنشی را در فلور میکروبی سکوم جوجه‌های گوشتی بهبود بدهد، اما تاثیر کمی بر روی مجراهای متابولیک میکروفلور سکوم دارند.

در نتیجه، در این تحقیقات مشخص شد افزودن باسیلوسسابتلیسDSM 32315به خوراک می‌تواند عملکرد رشد و ساختار روده‌ی جوجه‌های گوشتی را بهبود ببخشد که مسئول نحوه‌ی آرایش فلور میکروبی سکوم می‌باشد.

Reference: Journal of International Poultry Production, Volume 28, Number 2

ترجمه و تحقیق مهندس مهناز راد گروه علمی شرکت آرین رشد افزا(آرا)