تاثیر اقدامات قبل از کشتار روی کیفیت قطعه بندی گوشت مرغ

پاشش آب همراه با تهویه مناسب در حین نگهداری در سالن کشتار باعث بهبود کیفیت گوشت پس از فرآوری می شود.

تحقیقات نشان می دهد در صورت کاهش استرس گرمایی در هنگام نگهداری مرغ قبل از کشتار، ظرفیت نگهداری آب، امپدانس و ساختار گوشت سینه مرغ های گوشتی بهتر می شود .

استفاد از تهویه مناسب و پاشش آب می تواند از تنش گرمایی در مرغ های گوشتی جلوگیری کرده و بر کیفیت گوشت آنها تأثیر مثبت بگذارد، این روش در بسیاری از کشورها تنها در شرایط گرم تابستان اعمال می شود.

محصولاتی که با پاشش آب، تهویه مناسب، منجمد و دیفراست شدند، بیشترین pH و رنگ گوشت سینه بهتر و کمترین افت پخت را داشتند.

گوشت این مرغ ها با تیمار فوق در مقایسه با محصولات دیگر، در ساختار میکروسکوپی کاهش آب و آسیب بافتی کمتری را نشان می دهد. با اسپری آب و تهویه مطلوب پس از حمل و نقل تنش گرمائی در پرندگان زنده کاهش یافته و کیفیت گوشت پس از انجماد و یخ زدایی مجدد بهبود می یابد.