تأثیر آب بر مصرف آنتی بیوتیک

یکی از مهم ترین عوامل حفظ سلامت روده ای در سیستم پرورش طیور بدون استفاده از آنتی بیوتیک، تأمین آب آشامیدنی تمیز و خوراک با کیفیت است. تنها چند ساعت بدون غذا ماندن کافیست تا مخاط روده ای تغییر کند و التهاب روده ای برای پرنده رخ دهد.
نوشیدن آب تمیز نیز برای طیوری که در سیستم عدم مصرف آنتی بیوتیک پرورش می یابند، بسیار حائز اهمیت است. تراکم مواد معدنی موجود در آب، میزان باکتری و pH آب بایستی مرتباً چک شود. سختی و قلیایی بودن و pH بالا می تواند در مراحل اولیۀ هضم اخلال ایجاد کند.pH پایین نیز به پرزهای روده ای آسیب می زند.

کیفیت آب نه تنها در هضم خوب طیور حائز اهمیت است بلکه از تکثیر میکروبی در لوله های آب، سر پستانک ها و آشامنده ها نیز جلوگیری می کند.

راه حل کاهش انتشار گاز آمونیاک در مرغداری ها چیست ؟

استفاده از مکمل های خوراکی گیاهی برای سرکوب فعالیت باکتری های تجزیه شوندۀ گاز آمونیاک مشروط بر استفاده از “ساپونین ها” در این مورد، کارا می باشد. ساپونین، متابولیت ثانویۀ گیاهی، مانند پوست درخت صابون، هستند که با مهارسازی فعالیت باکتریایی اوره آز، سرعت شکل گیری گاز آمونیاک را کاهش می دهد.لذا مکمل های گیاهی نقش پر رنگی را در کاهش گاز آمونیاک سالن و پیشگیری از بروز زخم های کف پای طیور ایفا می کنند.