بهشهر تیرماه 1398 برگزاری سمینار علمی آموزشی با حضور فعالین صنعت.