بررسی فعالیت ضد میکروبی فرم آزاد و نانوکپسوله اسانس سیر بر تعدادی از باکتری­ها

چکیده

با توجه به افزايش روز افزون مقاومت باکتری­ها به آنتی بیوتیک­ها و وجود ترکیبات ضد باکتريايی در گیاهان، در اين مطالعه تاثیر فرم­های مختلف اسانس سیر بر تعدادی از باکتری­های بیماری­زا، بررسی شد. بررسی اثرات ضد میکروبی فرم آزاد و نانوکپسوله اسانس سیر با روش انتشار در چاهک بر روی باکتری­ها انجام شد. نتايج نشان دادند که اسانس سیر نانوکپسوله شده بر تمامی باکتری­های گرم مثبت و گرم منفی استفاده شده در اين مطالعه به جز سودوموناس، تاثیرمعنی­داری داشت (05/0˂P). بیشترين قطر هاله عدم رشد در مورد باکتری اشريشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شد که تا 23 میلی­متر هم رسید. اسانس سیر به فرم آزاد نسبت به فرم نانوکپسوله تاثیر بهتری بر باکتری سودوموناس آئروژينوزا نشان داد (05/0˂P). با توجه به نتايج اين مطالعه و افزايش روز افزون مقاومت باکتری­ها نسبت به آنتی­بیوتیک­های شیمیايی به نظر می­رسد که مطالعات بیشتری بر روی فرم نانوکپسوله اين گیاه مورد نیاز است تا بتوان از ترکیبات ضد باکتريايی آن در درمان عفونت­های باکتريايی استفاده نمود.

کلمات کلیدی: اسانس سیر، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی، نانوکپسول

مقدمه

سیر با نام علمی Sativa allium  هزاران سال است در اکثر نقاط جهان به عنوان ادويه و داروی گیاهی برای پیشگیری و درمان انواع بیماری­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. سیر با خواص ضد میکروبی بالقوه، می­تواند به عنوان جايگزينی طبیعی برای آنتی­بیوتیک­های محرک رشد باشد. امروزه تأثیر سیر بر سیستم ايمنی و خواص آنتی­بیوتیکی و ضد قارچی آن مورد توجه پرورش دهندگان صنعت طیور قرارگرفته است. سیر دارای طیف وسیعی از فعالیت­های ضد باکتريايی بوده و بر انواع زيادی از باکتری­ها شامل اشريشیاکلی، سالمونالا، استافیلوکوک، استرپتوکوک، کلبسییال، پروتئوس، باسیلوس آنتراسیس، کلستريديوم، مايکوباکتريوم و هلیکوباکتر، موثر می­باشد (Wilson and Cutler. 2004). شواهدی وجود دارند که نشان می­دهند گیاهان و عصاره­های مختلف آن­ها دارای خاصیت تحريک اشتها، هضم و اثرات ضدمیکروبی هستند (Alçiçek et al., 2004). گزارش شده است که اسانس سیر در شرايط آزمايشگاهی از رشد سويه­های میکروبی سالمونلاتیفی موريوم (Salmonella typhimurium) و اشريشیاکلی (Escherichia coli) جلوگیری می­کند (Mitsch et al., 2004). در عین حال مطالعات بی­شماری با استفاده از اسانس­های مختلف گیاهی يا مخلوطی از آن­ها در شرايط درون تنی انجام شده است که نتايج ضد و نقیضی به همراه داشته است. به نظر می­رسد اين تناقض در نتايج ناشی از محدوديت در کنترل باکتری­های بیماری­زا در روده حیوانات باشد. اين محدوديت­ها، استفاده دارويی از اسانس­ها را با محدوديت مواجه کرده است و در صورت استفاده از آن­ها، به روش­هايی برای کنترل اثرات دارويی آن­ها، نیاز می­باشد.

تکنیک ريزپوشانی يا کپسوله کردن مواد معطر، با محافظت از آن­ها در برابر نور، حرارت، اکسیژن، باعث کاهش مقدار فرار بودن آن­ها می­شود. اين موضوع، فرصت خوبی را در صنايع غذايی به منظور بررسی اين کپسول­ها در شرايط درون­تنی ايجاد می­کند زيرا امکان کنترل آزادسازی آن­ها در دستگاه گوارش، در زمان و مکانی خاص و نیز با سرعتی مشخص، وجود دارد (Nedovic er al., 2011). همچنین می­تواند از آن­ها در برابر اثرات متقابل با ديگر اجزای موجود در خوراک نیز محافظت کند. علاوه بر اين، ريزپوشانی مواد معطر باعث بهبود خاصیت درمانی و سهولت دسترسی آن­ها می­شود زيرا اين مواد به لحاظ اندازه کوچک­شان باعث افزايش مکانسیم جذب سلولی و افزايش کارايی آن­ها می­شوند. اين تکنیک امروزه به طور گسترده­ای در صنايع دارويی، شیمیايی، آرايشی، غذايی و چاپ استفاده می­شود. در اين تکنیک، مواد مورد نظر درون پوششی از جنس پلیمر، مواد آلی و معدنی احاطه می­شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ضد میکروبی فرم­های مختلف اسانس سیر (آزاد و نانوکپسوله) بر روی باکتری­های اشريشیاکلی، سودوموناس آئروژينوزا، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس انجام شد.


مواد و روش­ها

نانوکپسول اسانس سیر با استفاده از روش پلیمراسیون همزمان تهیه شد. برای اين منظور، کیتوزان در اسید استیک به میزان 1 میلی­گرم در میلی­لیترحل شده و قبل از اينکه محلول شفاف شود، هموژنیزه شد. افزودن 10 میلی­لیتر محلول سديم تری فسفات به 25 میلی­لیتر محلول کیتوزان (5=pH) در دمای معمولی اتاق صورت گرفت. برای تهیه نانو ذرات، کیتوزان- سديم تری فسفات با اسانس گیاهی مخلوط شد. اضافه کردن 20 درصد اسانس به محلول کیتوزان قبل از افزودن محلول سديم تری فسفات صورت گرفت.

باکتری­های اشريشیاکلی (ATCC 25922)، سودوموناس آئروژينوزا (ATCC 27853)، استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 29737) و باسیلوس سرئوس (ATCC 11778) (به­دست آمده از محیط غنی از میکروارگانیسم­ها در 1 میلی­لیتر از محیط کشت مولر هینتون براث، در دمای ˚c  37 به مدت 12 ساعت) در مرحله لگاريتمی رشد بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار با سواب سترون کشت شدند. پس از خشک شدن محیط کشت، بر روی محیط گودال­هايی حفر شدند و در هر يک 25، 50 و 100 میکرولیتر از اسانس سیر به فرم آزاد و نانو کپسوله ريخته و عمل افزودن فرم­های مختلف اسانس، سه مرتبه تکرار شد. سپس ظرف­های مربوط به باکتری در درجه حرارت 37 درجه سانتی­گراد به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاری شد و کشت­های میکروبی از نظر تشکیل يا عدم تشکیل هاله و عدم رشد در اطراف چاهک­ها مورد بررسی قرار گرفتند و قطر هاله عدم رشد بوسیله خط کش اندازه گیری و برحسب میلی­متر گزارش شد (Bauer, 1996).

نتایج و بحث

نتايج حاصل از اندازه­گیری قطر هاله عدم رشد به روش انتشار در آگار (چاهک) نشان داد که اسید استیک خاصیت
ضدمیکروبی کمتری نسبت به ساير تیمارها دارد. از نظر تئوری، قطر هاله که نشان دهنده عدم رشد میکروب ها (ريزاندام­ها) می­باشد، عکس العملی از غلظت ماده موثره موجود در گیاه است. اين پديده يک ارتباط خطی بین اندازه قطر هاله عدم رشد و لگاريتم غلظت ماده مورد آزمايش است. نتايج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی فرم آزاد و نانوکپسوله اسانس سیر در روش ذکر شده نشان داد که با کاهش غلظت اسانس، اثر بازدارندگی آن نیز کاهش يافت به طوری که غلظت 25/0 میلی­گرم بر میلی­لیتر توانست کمترين میانگین قطر هاله عدم رشد را ايجاد کند. بیشترين میانگین قطر هاله نیز در غلظت 100 میکرولیتر اسانس نانوکپسوله شده با مقادير 5/11، 23 و 5/10 میلی­متر به ترتیب برای باکتری اشريشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس بود. بیشترين میانگین قطر هاله نیز در غلظت 100 میکرولیتر برای باکتری سودوموناس، مربوط به فرم آزاد اسانس سیر بود.

روغن­های فرار استخراج شده از گیاهان دارويی، مخلوطی از ترکیبات آروماتیک و مواد فرار مختلف هستند که بسیاری از آن­ها دارای خواص ضدمیکروبی می­باشند. اجزای اصلی و فعال موجود در اين ترکیبات، فنول­ها و ترپن­ها هستند که مکانیسم عمل اين ترکیبات صدمه وارد کردن به ديواره لیپوپروتئینی سلول باکتری­ها است که منجر به نشست ترکیبات سیتوپلاسمی می­گردد (Ankri and Mirelman, 1999). به دلیل ماهیت چربی دوست روغن­های موثره موجود در برخی گیاهان دارويی، اين ترکیبات می­توانند به طور کامل در ساختار غشايی باکتری­ها به خصوص باکتری­های گرم منفی، اختلال ايجاد نمايند (Greathead, 2003). نانوکپسوله کردن، يک تکنولوژی جديد در صنعت پرورش طیور است که از اسانس در برابر شرايط محیطی از قبیل دما و رطوبت بالا محافظت کرده و در نتیجه محتوبات کپسول در شرايط کنترل شده خاص، آزاد می­شوند (Zhang et al., 2015).

جدول 1- تاثیر ضدباکتریایی فرم آزاد و نانوکپسوله اسانس سیر بر میکروارگانیسم­ها (قطر هاله مهار رشد به میلی­متر)

Table 1, Antibacterial effect of free and nanoencapsulation forms of garlic essential oil on  microorganisms (Growth inhibition diameter (mm)(

تیمار    غلظت (µ)Bacillus
cereus

باسیلوس
سرئوس
Staphylococcus
aureus

استافیلوکوکوس
اورئوس
Pseudomonas
aeruginosa

سودوموناس
آئروژينوزا
Escherichia coli   اشريشیاکلی
Free of garlic essential oils
فرم آزاد اسانس سیر
257.5±0.707.5±0.719.5±0.71
5011.5±0.7013±1.4111.5±0.71
10012.5±0.7016.5±0.7113.5±0.71
Nanoencapsulation of garlic essential oils
فرم نانو کپسوله اسانس سیر
2521±1.4110.5±0.71
509.5±0.7020.5±0.7011±0.71
10010.5±0.7023±1.4113±1.4111.5±0.71
Chitosan
کیتوزان
25 9.5±0.71
5010.5±0.717.5±0.716.5±0.7111.5±0.71
10010.5±0.7111.5±0.7113.5±0.7115.5±0.71
Acetic acid
اسید استیک
25
50
10011±1.41

Reference

Alçiçek A, Bozkurt M, Çabuk M )2004(. The effect of a mixture of herbal essential oils, an organic acid or a
probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science 34: 217-222.

Ankri S, Mirelman D )1999(. Antimicrobial properties of allicin from garlic. Microbes and Infection 1: 125-129.
Bauer A )1996(. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc method. American Journal of
Clinical Pathology 45: 149-158.

Cutler R, Wilson P )2004(. Antibacterial activity of a new, stable, aqueous extract of allicin against methicillinresistant Staphylococcus aureus. British Journal of Biomedical Science 61: 71-74.

Greathead H )2003(. Plants and plant extracts for improving animal productivity. Proceedings of the Nutrition
Society 62: 279-290.

Mitsch P, Zitterl-Eglseer K, Köhler B, Gabler C, Losa R, Zimpernik I )2004(. The effect of two different blends
of essential oil components on the proliferation of Clostridium perfringens in the intestines of broiler
chickens. Poulty Science Journal 83: 669-675.

Nedovic V, Kalusevic A, Manojlovic V, Levic S, Bugarski B (2011). An overview of encapsulation technologies
for food applications. Procedia Food Science 1: 1806-1815.

Zhang L, Li J, Yun T, Qi W, Liang X, Wang Y, Li A (2015). Effects of pre-encapsulated and pro-encapsulated
Enterococcus faecalis on growth performance, blood characteristics, and cecal microflora in broiler
chickens. Poulty Science 94: 2821-2830.

نگین امیری- دکترا تغذیه طیور- شرکت آرین رشد افزا