متیونین ایوانیک

ایوانیک پیشنهاد خود را برای به دست آوردن تکنولوژی تولید ال متیونین به متابولیک اکسپلورر ارایه کرد

سوم نوامبر سال 2016 ایوانیک پیشنهادی برای به دست آوردن تکنولوژی ال متینوین به متابولیک اکسپلورر ارایه کرد. هردو شرکت قصد بررسی امکان همکاری تحقیق و توسعه در تولید اسیدهای آمینه زیست فناوری تولید شده را دارند. توافق در نظر گرفته شده همچنین شامل یک توافق نامه ضمنی است مبنی بر این که متابولیک اکسپلورر اجازه دارد که از مجوز ثبت اختراع خود که آن را به ایوانیک انتقال می دهد برای دیگر فعالیتهای مربوط به متیونین استفاده کند. هیئت مدیره متابولیک اکسپلورر موافقت کرد که این پیشنهاد ایوانیک را بررسی و با شورای کارکنان خود مطرح کند. پروسه ای که بطور تخمینی حداقل 15-60 روز زمان نیاز دارد. این توافق منوط به تصویب نهایی توسط هردو شرکت است. با این حال، ایوانیک و متابولیک اکسپلورر در حال برنامه ریزی جهت نتیجه گیری به موقع از شرایط هستند و به اتفاق توافق کرده اند و همچنین به عدم افشای هرگونه اطلاعات در گام های بعدی تا زمانی که شرایط امضا شده باشد.

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت، سال پانزدهم، شماره 99، دی و بهمن 95