انتریت نکروتیک و بتا گلوکان

یک مقاله چینی اثرات بتاگلوکان های حاصل از مخمرها را در جیره (0 و 200 گرم در تن) بر روی عملکرد، مرفولوژی دستگاه گوارش، جمعیت کلستریدیوم پرفرنژنس روده ای، خاصیت ضد میکروبی درون زا و
شرح ایمنی ذاتی در جوجه های آسیب دیده ازانتریت نکرتیک (NE) بررسی کرد. پرندگان عفونی شده ای که با مکمل گلوکان موجود در جیره تغذیه شدند، به طور معنی داری، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی (FCR) مطلوب تری داشتند. آن ها همچنین افزایش میزان آنتی بادی علیه کلستریدیوم پرفرنژنس داشتند و ارتفاع پرزها و نسبت ارتفاع پرز به عمق حفرات در روده آن ها بهتر بود. علاوه بر این، در پرندگان عفونی شده که مکمل گلوکان را دریافت می کردند، تعداد کلستریدیوم پر فرنژنس روده ای کاهش یافته بود. همچنین مکمل گلوکان عبارت ژني Cath2، AvBD-4، AvBd-10 ، را مراح
ل اولیه عفونت و Cath-1و Cath-2و AvBD-1 را در مراحل بعدی عفونت افزایش داد. کاهش میزان AvBD-10، mRNA LEAP-2 ، در مراحل بعدی در پرندگانی که مکمل گلوکان دریافت کرده بودند، مشاهده شد.
این نتیجه گیری حاصل شد که مکمل بتاگلوکان، سلامت روده ای پرندگان آسیب دیده از کلستریدیوم پرفرنژنس را که منجر به انتریت نکروتیک می شود، بهتر می کند.

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت، شماره 16، دی و بهمن ماه 96