الاژیک اسید و کیفیت منی

الاژیک اسید یک ترکیب پلی فنولی حاصله از میوه ها و آجیل با خواص آنتی اکسیدانی و ضد مرگ سلولی است. در یک مطالعه انجام شده در هند، اثرات الاژیک اسید افزوده شده به جیره، برروی کیفیت منی جوجه ها در مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. در نهایت نتیجه گیری گردید که افزودن الاژیک اسید تاثیری بر روی کیفیت اصلی منی ندارد ولی میزان پراکسیداسیون لیپید را در پلاسمای منی افزایش می دهد.

منبع: دنیای کشت صنعت، شهریور 94