افزایش میزان اسید چرب n-3 در تخم مرغ

موضوع این مقاله فرانسوی، افزایش میزان اسید چرب n-3 در تخم مرغ هاست، بدون این که بر عملکرد مرغان تخم گذار، خصوصیات تکنولوژیکی و صفات حسی تخم مرغ تاثیری داشته باشد.
مرغان تخم گذار به 5گروه زیر تقسیم بندی شدند :
1. گروه کنترل
2. ELHF: بذر کتان اکسترود شده با میزان فیبر بالا
3. ELLF: بذر کتان اکسترود شده با میزان فیبر پایین
4. MA: جلبک ریز
5. (75%) ELLF+(25%) MA

جیره غنی از اسیدهای چرب n-3 تاثیری بر عملکرد تخم گذاری، وزن بدن مرغ یا واحدهای تخم مرغ نداشت. زرده تخم مرغ های حاصل از مرغان تغذیه شده با جیره های در برگیرنده بذر کتان و یا جلبک ریز، میزان اسیدهای چرب n-3 بیشتری تا حد 9/2-5/2 برابر میزان یافت شده در گروه کنترل داشتند. بذر کتان میزان لینولئیک اسید زرده تخم مرغ را افزایش داد و جلبک ریز میزان اسید چربی3 n- را.

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت، شماره 16، دی و بهمن ماه 96