اعضای هیات رئیسه اتاق تهران انتخاب شدند

در نخستین نشست رسمی هیات نمایندگان در دور دهم، در یک انتخابات رقابتی، رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق تهران انتخاب شدند.
به نقل از اتاق تهران، محمود نجفی عرب به عنوان رئیس، مهدی صادقی نیارکی و شهاب جوانمردی به عنوان نواب‌رئیس، عباس آرگون به سمت خزانه‌دار و فرزین فردیس به عنوان منشی هیات رئیسه برگزیده شدند.