اصفهان بهمن ماه 1386 نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته.