ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد کرده

توزیع نهاده‌ها در بازارگاه دارای انحراف است و کنترل و نظارتی در آن وجود ندارد. مصداق آن این‌که از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تن ذرت از بنادر ترخیص شده است اما متأسفانه فقط ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تن آن از مسیر بازارگاه توزیع گردیده است، مابقی آن واقعاً کجاست؟!! و یا اینکه چه نظارتی بر روند واردات دانه سویا و کنجاله استحصالی از دانه‌ها وجود دارد؟

اگر اثرات مثبت ارز ۴٫۲۰۰ تومانی به تولیدکننده برای حمایت از مصرف‌کننده مشاهده نمی‌شود، چرا به دنبال حذف آن نیستید و همچنان اصرار به حفظ آن دارید؟!

حذف ارز ۴٫۲۰۰ تومانی قطعاً منتج به محو رانت خواهد شد و برای حمایت از مصرف‌کننده به روش فروش بنزین، یارانه پرداخت گردد.