اردبیل شهریور 1397 نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته.