اجتناب از آلودگی متقاطع در جوجه کشی

اجتناب از آلودگی متقاطع در جوجه کشی

به علت جایگاه مرکزی فی ما بین فارم های مادر و سالن های تولیدی گوشت و تخم مرغ طیور، بهینه سازی بهداشت جوجه کشی نقش حیاتی و کلیدی در پیشگیری از گسترش عوامل بیماری زا و زنجیره با ارزش طیور ایفا می کند. مطلوب سازی بهداشت جوجه کشی به سه عامل کلیدی وابسته است.

  1. پیشگیری از عوامل بیماری زا به جوجه کشی و کمک به حفظ شرایط امنیت زیستی.
  2. اجتناب از آلودگی متقاطع یا انتقال عوامل بیماری زا به درون جوجه کشی.
  3. ممانعت از رشد و نمو بیشتر عوامل بیماری زا درون جوجه کشی توسط پاک سازی و ضد عفونی.

این مقاله بر روی اجتناب از آلودگی متقاطع در اتاق های نسبتا کثیف جوجه کشی مانند اتاق پردازش جوجه و این که پاکترین اتاق، اتاق ستر چگونه باید باشد، متمرکز شده است.

از آلودگی متقاطع اجتناب شود. مرزبندی واضح مناطق دارای سطوح بهداشتی متفاوت در جوجه کشی از جمله مناطق دریافت تخم مرغ، اتاق ستر، اتاق کندلینگ / انتقال، اتاق هچر، اتاق جابجایی و  ارسال جوجه مهم است. در یک جوجه کشی خوب طراحی شده، پیاده سازی عملی قانون ((مناطق پاکیزه نباید مناطق کثیف را ملاقات کنند)) به آسانی قابل اجراست. برای مثال، تخم مرغ هایی که به جوجه کشی منتقل می شوند، نباید مسیری را که جوجه ها بیرون کشیده می شوند، ملاقات کنند.

بعد از اتمام شست و شو و ضد عفونی، سبدهای هچر در طول مسیرشان به اتاق حمل و نقل نباید از میان اتاق جوجه یا هر جایی که عملیات پردازش انجام می شود، عبور کنند و از همه مهم تر، کارکنان هچری شامل تکنسین های نگهداری نباید از اتاق پردازش جوجه به اتاق ستر در همان روز تفریخ عبور کنند. رنگ های متفاوت لباس و کفش ها در هچری به علاوه ابزارهایی مانند کف شوی ها بزرگ ترین کمک را به اجرای رفتار مسئولانه بهداشتی توسط پرسنل هچری می کند.

انفجار تخم مرغ ها عمدتاٌ توسط گونه های سودوموناس اتفاق می افتد که منبع مهمی از آلودگی متقاطع بین بچ های درون یک ستر هستند. برای کاهش این عامل خطر، بچ هایی که احتمال وقوع بالای انفجار را دارند باید به انتهای هچر منتقل شوند. موکدا اعمال قانون یک بچ در هر هچر بوسیله محدود کردن ظرفیت جوجه کشی ها قابل اجراست که عمدتاً از خطر آلودگی متقاطع به عنوان مثال از بچ های پیرتر به جوان تر جلوگیری می کند.

در یک جوجه کشی خوب طراحی شده، تعداد هچر ها در اتاق هچر بر پایه تولید روزانه جوجه هاست. این موضوع از آلودگی مجدد بعد از پاک سازی و ضد عفونی ممانعت می کند، لذا خطر آلوده شدن جوجه کشی را فردای آن روز به حداقل می رساند.

جوجه دارای کیفیت پایین نیز یک عامل آلوده کننده بالقوه است که به آسانی از طریق هوا، جوجه کشی را آلوده می کند، بنابراین باید آن را خارج کرد تا آلودگی متقاطع در جوجه کشی کنترل شود.

اتاق ستر باید مورد توجه قرار گیرد، به طوری که تمیز ترین اتاق در جوجه کشی باشد و باید نسبت به سایر اتاق های واقع در جوجه کشی، پر فشار نگهداری شود.

از تجمع پرز و کرک در مجاری هوایی باید اجتناب شود زیرا این عوامل زمینه ساز تشکیل و پرورش قارچ هایی مانند گونه های آسپرژیلوس هستند. خروج هوایی هچر (و نیز به طور ایده آل ستر) باید به طور مستقیم به فضای خارج راه یابد که بتواند به آسانی تغییر و ضدعفونی شود. استفاده از مجاری هوایی فقط برای تمیزی هوای غیر مصرفی محدود شود. در هچر، چگالش بر روی سطوح سرد طبیعی است و اگر سطوح به حد کافی بزرگ باشد، عمدتاً پوسیدگی توسط این رطوبت ایجاد می شود. یکپارچگی لوله های خنک کننده درون پانل های دیوار یک سطح بزرگی را ایجاد می کند که به طور معنی داری خطر آلودگی متقاطع را به حداقل می رسانند. در حالی که در همان زمان، عمدتاً کاهش مدت زمان پاک سازی و نتایج عالی ضدعفونی را ترویج می کنند.

توصیه ها:

  • آموزش منظم مقررات اصول بهداشتی برای کارکنان جوجه کشی زیرا پرسنل غالبا ضعیف ترین حلقه در زنجیره بهداشتی هستند.
  • وضع سخت گیرانه قانون (( تمیز نباید هرگز کثیف را ملاقات کند)) برای تخم مرغ ها، کارکنان، هوا و مواردی همچون چرخ دستی ها و سینی ها.
  • نگهداری اتاق ستر به صورت پرفشار نسبت به اتاق های هچر، جهت اجتناب از ورود کرک و پرزها.
  • انتقال بچ هایی به انتهای هچر که خطر انفجار تخم مرغ ها در آن ها بالاست.
  • طراحی روزانه تولید جوجه بر اساس تعداد هچرها در هر اتاق هچر.

 

 

 

 

منبع دنیای کشت و صنعت، آذر 97