اثرات سرعت جریان هوا در مرغان تخمگذار

وقتی شرایط آب و هوایی یا نحوه طراحی ساختمان، خنک سازی توسط سایر موارد، به عنوان مثال به روش خنک سازی تبخیری را با محدودیت مواجه می سازد، افزایش روش خنک سازی همرفتی می تواند آسایش دمایی و عملکرد طیور را بهبود و ارتقاء بخشد. مطالعات قبلی با مرغان جوان، افزایش تولید مرغ را نشان داد و مصرف دان تحت شرایط تنش گرمایی در اثر افزایش خنک سازی همرفتی حفظ و ثابت باقی ماند. موضوع این تحقیق آمریکایی، آزمایش اثرات سرعت های متفاوت هوا بر روی عملکرد مرغان تخمگذار در سنین 39 تا 48 هفتگی بود. مشخص گردید که تولید تخم مرغ در اثر سرعت هوا به میزان 76/0 و 52/1 متر بر ثانیه به ترتیب 3/6 و7/6 درصد افزایش یافت. همچنین، زمانی که جریان هوا آرام و راکد بود، مصرف دان به طورمعنی داری کاهش یافت. کیفیت و ارتفاع آلبومین هم زمان با افزایش سرعت هوا به طور معنی داری کاهش یافت، در حالی که استحکام شکستگی پوست تخم مرغ در اثر جریان هوای راکد به طور معنی داری افت کرد.

منبع : مجله دنیای کشت و صنعت، شماره 99