رنگدانه Lucantin Pink

رنگدانه لوکانت ین صورتی محصول وارداتی شركت آرین رشد افزا و ساخت شركت BASF آلمانی باشد. رنگدانه لوکانت ین صورتی برای ایجاد رنگ قابل قبول بافت ها در آبزیانی که میزان کافی رنگدانه طبیعی دریافت نمی کنند تهیه شده است. رنگدانه لوکانت ین صورتی پودری شکل بوده و حاوی 10 درصد آستاگزانتین به عنوان ماده […]