ضرر مرغداران گوشتی به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رسید

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: طی دو ماه اخیر با کاهش مصرف و انباشت تولید، ضرر تولیدکنندگان مرغ گوشتی به دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام به نقل از ایرنا، پرویز فروغی روز سه شنبه در گفت و گویی وضعیت […]