زبان بدن خرگوش ها چه می گوید؟

زبان بدن خرگوش ها گاهاً پیچیده و مبهم است بنابراین درک احساس آنها همیشه آسان نیست.یکی از بهترین راهها برای فهم احساس آنها،گوش خرگوش است.به عنوان مثال،اگر خرگوشی گوش های خود را صاف و رو به بالا نگه دارد،خوشحال و سرحال است اما در مقابل،یک خرگوش نگران و ترسیده گوش های خود را افتاده به […]