حفظ عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی

انتخاب نژادهای جوجه گوشتی که در حال حاضر در صنعت طیور استفاده می شوند براساس بهبود راندمان تبدیل خوراک به وزن بدن و عملکرد رشد می باشد. اگر چه، یکی از پیامدهای این تکامل در معرض قرار گرفتن بیشتر جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی می باشد، به این دلیل که جوجه ها نمی […]