راهنمایی برای اسیدی کردن

  اولین سؤالی که نیاز است که در زمان استفاده از یک اسید در سیستم آب پرسیده شود، علت آن است. این سؤال به تنهایی تعیین کننده نوع اسید مورد استفاده برای رسیدن به بهینه سود ( و حداقل عوارض) می باشد. غالب اسیدها در 2 گروه آلی و غیر آلی جای می گیرند. دلیل […]