آماده شدن برای شروع خوب:اهداف برای دوره رشد

رشد طولانی مدت مرغ تخمگذار قبل از هچ شدن شروع می شود، که این پروسه نمی تواند تحت تاثیر پرورش دهنده پولت و تولیدکننده تخم مرغ قرار گیرد. لحظه رسیدن جوجه های تازه متولد شده به سالن پرورش نقش اساسی درتوسعه و رشد پرندگان ایفا می کند. بهره وری یک گله تاحد زیادی بستگی به […]