خرید نهاده های دامی با قیمت بالا دلیل افزایش قیمت مرغ

معاون جهاد کشاورزی مازندران با اشاره افزایش قیمت مرغ گفت: بخشی از نهاده‌ها دولتی نیست و با قیمت‌های بالایی به دست مرغدار می‌رسد که در این زمینه اگر تولیدکنندگان متضرر شوند اساس تولید زیر سوال می‌رود و مجبور می‌شود در جوجه‌ریزی تجدیدنظر کند. قیمت مرغ همواره در نوسان بوده و تولیدکنندگان عنوان می‌کنند؛ حتی در […]