تجهیز کتابخانه رشد 8 در گوگ تپه مهاباد آذربایجان غربی

اشتیاق و پیگیری نیروهای محلی به کتاب و کتابخانی باعث شد تا در سال 1389 روستای گوگ تپه برای ایجاد کتابخانه انتخاب شود. این کتابخانه پس از ایجاد و تجهیز به زودی نقش محوری را در منطقه دارا شد و به فاصله اندکی پس از فعالیت در اولین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب جزو ده روستای […]