مولتی آنزیم اپتی-زایم 361

شركت Anpario انگلستان، فرآورده مولتی­آنزیم Optizyme 361 را توليد نموده است كه در صورت اضافه شدن به جیره، ترشحات آنزيمي طبيعي حیوان را تکمیل نموده و در نتيجه عمل هضم و جذب را بهبود می بخشد. این مولتی آنزیم دارای دو آنزیم اصلی زايلاناز و بتاگلوكاناز است که اثرات سوء مواد ضد مغذی موجود در ذرت، گندم و جو را از بین می­برند. همچنین، مولتی آنزيم Optizyme 361 حاوي مقادير زيادي سلولاز، همي سلولاز و سلوبياز مي باشد. اين آنزيم ها به همراه آميلاز، به تجزيه نشاسته و تبديل آن به قندهاي ساده نظير گلوكز و مالتوز كمك مي نمايد. همچنين همراه با پروتئازها به تجزيه پروتئين ها و تبديل آن به اسيدهاي آمينه و همراه با ليپازها به هضم چربي كمك مي كند.

مزایای استفاده از مولتی آنزیم ها:

  • امكان استفاده بهتر از اجزاء غذایی هضم شده
  • امكان استفاده بيشتر از اجزاء غذایی كمتر قابل هضم با هزينه كمتر
  • بهبود ضریب تبديل مواد غذایی
  • بهبود بهره وري
  • كاهش طول دوره پرورش
  • بهبود كيفيت لاشه
  • كاهش رطوبت فضولات

میزان مصرف در مرغ گوشتی: 5/0 تا یک کیلوگرم در تن خوراک

میزان مصرف در مرغ تخمگذار: 5/0 کیلوگرم در تن خوراک

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰