رنگدانه Lucantin Pink

رنگدانه لوکانت ین صورتی محصول وارداتی شركت آرین رشد افزا و ساخت شركت BASF آلمانی باشد.
رنگدانه لوکانت ین صورتی برای ایجاد رنگ قابل قبول بافت ها در آبزیانی که میزان کافی رنگدانه طبیعی دریافت نمی کنند تهیه شده است.
رنگدانه لوکانت ین صورتی پودری شکل بوده و حاوی 10 درصد آستاگزانتین به عنوان ماده موثر می باشد.
رنگدانه لوکانت ین صورتی حاوی آستاگزانتین است که منجر به رنگ آمیزی طیف نارنجی تا قرمز گوشت آبزیان خصوصا گونه های مختلف ماهی به ویژه قزل آلا و میگوها می شود.
رنگدانه لوکانت ین صورتی دارای آستاگزانتین كاملا پا یدار شده توسط اتوکسی کوئین م ی باشد كه در شرایط پرورش کیفیت خود را کاملا حفظ می کند.
رنگدانه لوکانت ین صورتی دارای آستاگرانتین است که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی بوده و خواص آنتی اکسیدانی آن در گوشت ماهی، برای انسان نیز بسیار مفید است.
رنگدانه لوکانت ین صورتی با دارا بودن آستاگزانتین باعث بهبود باروری و صفات تولید مثلی ماهیان مولد می شود.
رنگدانه لوکانت ین صورتی كاملا با فعال یت ها ی ب یولوژ یك بدن مطابقت داشته و ه یچگونه عوارض جانب ی ندارد.
رنگدانه لوکانت ین صورتی را می توان با در نظر گرفتن وزن و بازار هدف به مقادیر مختلف مصرف نمود.
رنگدانه لوکانت ین صورتی با توجه به فرمول خوراک آبزیان و میزان و نوع چربی آن، مقدار مصرف متفاوتی خواهد داشت.
رنگدانه لوکانت ین صورتی را می توان به مقدار 30 تا 60 میلی گرم در هر کیلوگرم به خوراک افزود.
رنگدانه لوکانت ین صورتی در بسته بند ی ها ی 5 ك یلوگرم ی قابل عرضه م ی باشد كه تا 18 ماه پس از تول ید قابل یت مصرف داشته و در ا ین مدت پا یدار ی رنگدانه ها ی موجود در آن كاملا ثابت م ی ماند.
رنگدانه لوکانت ین صورتی را در جای خشك و خنک نگهدار ی و پس از هر بار مصرف درب آن كاملا بسته شود.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰