آنزیم OPTIZYME 361

شرکت انگلیسی Anpario محصول Optizyme 361 را تولید کرده است که اگر به رژیم غذایی اضافه شود، ترشحات آنزیمی طبیعی حیوان را تکمیل می کند و در نتیجه هضم و جذب را بهبود می بخشد. این مولتی آنزیم حاوی دو آنزیم اصلی زایلاناز و بتا گلوکاناز است که اثرات نامطلوب مواد ضد مغذی موجود در ذرت، گندم و جو را از بین می برد. همچنین آنزیم Optizyme 361 حاوی مقادیر زیادی سلولاز، همی سلولاز و سلولز است. این آنزیم ها همراه با آمیلاز به تجزیه نشاسته به قندهای ساده مانند گلوکز و مالتوز کمک می کنند. همچنین به تجزیه پروتئین ها به اسیدهای آمینه همراه با پروتئازها کمک می کند و به هضم چربی ها همراه با لیپازها کمک می کند.

مزایای استفاده از آنزیم ها:

امکان استفاده بهتر از اجزای غذایی هضم شده
امکان استفاده بیشتر از اجزای غذایی کمتر قابل هضم با هزینه کمتر
بهبود ضریب تبدیل غذا
بهبود بهره وری
کاهش طول دوره پرورش
بهبود کیفیت لاشه
کاهش رطوبت ضایعات

میزان مصرف در مرغ گوشتی: 0.5 تا 1 کیلوگرم در هر تن خوراک

میزان مصرف در مرغ های تخمگذار: 0.5 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰