کنسانتره گوشتی 2.5% نوع A و B شارپ (SHARP) رشدافزا

کنسانتره 2.5 % گوشتی شارپ نوع A و B اقتصادی ترین محصول شرکت آرین رشد افزا

کنسانتره 2.5 % گوشتی شارپ نوع A و B برای تامین نیاز مواد مغذی برای مناطقی است که به علت شرایط مختلفی مانند گرمای هوا، ارتفاع بالا، تهویه ی ضعیف و دلایل درگیر، سرعت رشد کمتر و دوره پرورش طولانی تر را ترجیح می دهند. عواملی همچون آسیت مرغدار را مجبور به استفاده از راهکارهای مدیریتی همچون تضعیف فرمول دان می نماید و استفاده از کنسانتره های بسیار غنی در چنین شرایطی به صرفه نمی باشد.


آنچه که باید درخصوص کنسانتره گوشتی بدانید