Gran

با گذراندن مرحله اولیه پرورش و افزایش وزن جوجه های گوشتی، همراه با نیاز جوجه ها به مصرف دانه بزرگتر، نیاز به انرژی افزایش یافته و بالعکس نیاز به پروتئین، اسیدهای آمینه، مواد معدنی و ویتامین ها کاهش می یابد. این نیازها بر عهده ماما در این سن است. فرمول مزرعه باید دارای آنالیز و فرمولاسیون خاصی باشد که در ادامه دوره پرورش علاوه بر ایجاد عملکرد مطلوب از بروز بیماری های متابولیک جلوگیری کند.