پژوهش سراها

کتابخانه شیراباد زاهدان

کتابخانه شیرآباد زاهدان (رشد11)

کتابخانه رشد شماره ١١ محله شير آباد زاهدان 🔸حامی: شركت آرين رشد افزا 🔸 تهيه فضای کتابخانه : موسسه نويد زندگانى كوشا 🔸تجهیزات شامل: ۴