آبزیان

آبزیان حیواناتی هستند که در آب هایی مشابه دریاها ، اقیانوس ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و آبگیر ها حیات می کنند. برای این منظور آنها خصوصیاتی دارند که به آنها دستور می دهد در شرایط ویژه محیطی درآب زنده بمانند.این حیوانات آبزی از استراتژی های مختلفی برای تنفس مانند آبشش استفاده می کنند که در شکل دیگر ، تنفس ریوی در پستانداران دریایی ، یا تنفس انتشار پوستی در مارماهی ها و گونه های سایر است.

حیوانات آبزی را می توان به روش های مختلف طبقه بندی کرد ، به عنوان نمونه توسط زیستگاه آنها (آب های دریایی یا شیرین) یا توانایی حرکت آنها با این حال ، مناسب ترین مسیر برای طبقه بندی گونه های گوناگون آبزیان ، مطابق با گروه جانوری است که آنها به آن تعلق دارند. حیوانات آبزی اسفنج ، cnidarians ، اکینودرم ، دشوار پوستان ، ماهی ، بیشتر نرم تنان ، نساجی دوزیستان ، بعضی حشرات ، خزندگان ، طیور و پستانداران هستند.

محصـولات آبزیان
367

رنگدانه Lucantin Pink

365

آنتی اکسیدان ها – آبزیان