افتتاح کتابخانه (رشد 16) واقع در استان کردستان، شهرستان مریوان، روستای ساوجی

کتابخانه ساوجی، شانزدهمین کتابخانه واقع در استان کردستان،شهرستان مریوان، روستای ساوجی در میان شور و شوق کودکان آن روستا، با حمایت مالی آرین رشد افزا در بهار 1401 به بهره برداری رسید، تا شاهد رشد و شکوفایی فرزندان ایران زمین باشد.