کرمان بهمن 1389بازدید از واحد تولید خوراک طیور به همراه کارشناسان خارجی