مهرماه 1388 نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته.

سایر نمایشگاه های تخصصی