شیراز خرداد 1390 برگزاری سمینار و بازدید از فارم با حضور کارشناسان خارجی