روسیه اولین مورد از انتقال یک نوع آنفلوآنزای مرغی به نام “اچ ۵ ان ۸” به انسان را گزارش کرده

مقام ها گفتند که هفت کارگر یک مرکز پرورش مرغ در جنوب کشور به این ویروس آلوده شده اند. خانم پاپووا گفت که هیچ نشانه از انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگر وجود ندارد.
او گفت: “کشف این جهش ها زمانی که ویروس هنوز توانایی انتقال از یک انسان به انسان دیگر را ندارد، به ما و در واقع به همه جهان وقت می دهد برای جهش های ممکن و نشان دادن واکنش به شکلی موثر و به موقع به آن آماده باشیم.”
سایر گونه های آنفلوآنزای مرغی گاه انسان را آلوده کرده و در مواردی مرگبار بوده است، اما این اولین مورد از انتقال “اچ۵ان۸” از مرغ به انسان است.