تهران پاییز 1384 نمایشگاه بین المللی دام، طیور آبزیان و صنایع وابسته.