تهران، مهرماه 1389 نمایشگاه بین الملی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته.

سایر نمایشگاه های تخصصی