تبریز تیر ماه 1397 نمایشگاه بین المللی دام، طیور و داروهای دامپزشکی.