تایید استفاده از ستاره دریایی در صنعت خوراک طیور اتحادیه اروپا

ممنوعیت استفاده از پودر ماهی در خوراک حیوانات اصلاح شد. تولید پودر ماهی حاوی ستاره دریایی به عنوان ماده ای برای تهیه خوراک حیوانات غیرنشخوارکننده در اتحادیه اروپا تایید شد. استفاده از ستاره دریایی در خوراک حیوانات برای احتیاط از شیوع انسفالوپاتیهای اسفنجی شکل قابل سرایت (TSE) در اروپا ممنوع شده بود.TSE ها گونه ای از بیماری ها هستند که انسفالوپاتیهای اسفنجی شکل گاوی (یا همان جنون گاوی) را نیز شامل می شوند. از آن جا که درک این دسته از بیماری ها و تقاضا برای پروتئین هایی با کیفیت بالا برای خوراک دام افزایش یافته است، ممنوعیت استفاده از این مواد به مرور بازنگری می شود. در یک بازنگری جدید، قانون کمیسیون اروپا و پارلمان این قاره که در سال 2001 اعمال شده بود و هدف آن ریشه کن کردن TSE بود، اصلاح شد و اجازه داد که از ستاره دریایی در پودر ماهی برای خوراک طیور استفاده شود. این قانون ارزیابی کرد که خطر انتقال TSE از این طریق بیشتر از دیگر منابع پودر ماهی نیست و در نتیجه برای امکان استفاده از ستاره دریایی و آبزیان پرورشی بی مهره، بجز نرم تنان و سخت پوستان، در تهیه پودر ماهی اصلاح شد. شرایط این اصلاحیه، به منظور حفاظت از اکوسیستم آبی، تصریح می کند که ستاره دریایی فقط برای پودر ماهی و در جایی پرورش پیدا کند که به سرعت در حال افزایش هستند و پرورش آبزیان یا شیلات را تهدید می کند. دانشگاه فنی دانمارک در پروژه STARPRO سهیم است، یکی از اهداف این پروژه استفاده از ستاره دریایی به عنوان منبع پروتئین آبی است. ستاره دریایی در آب های ساحلی دانمارک رو به افزایش بودند و مقدار زیادی صدف را مصرف می کردند. این پروژه در نظر دارد این مصرف بی رویه را کنترل کند و سیستم پایداری را کسترش دهد تا در هر سال 10 هزار تن ستاره دریایی تولید کند و اتکای صنعت خوراک به سویا را کاهش دهد.

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت، سال پانزدهم، شماره 98، آذرماه 95