تابستان 1398 پروژه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

بستان

در این پروژه که حاصل همکاری گروه اجتماعی کیانا، سازمان ملل و اداره اتباع وزارت کشور میباشد، تامین مکان کارگاه توسط شرکت آرین رشد افزا(آرا) انجام پذیرفت و بیش از 50 خانم سرپرست خانوار در زمینه خیاطی مشغول فعالیت شدند.

 

 

 

آذر ماه 1398 توسط اداره اتباع سازمان ملل متحد از فعالیت کارگاه بازدید به عمل آمده و پیشرفت کمی و کیفی فعالیت کارکنان مورد برسی قرار گرفت.