برنامه حمایت از مرغ لاین ایرانی تدوین می شود

وزیر جهاد گفت: برای حمایت از مرغ لاین ایرانی برنامه خاصی در دست تهیه و انتظار حمایت بیشتری از بانک عامل حوزه کشاورزی در این زمینه داریم.
 کاظم خاوازی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک عامل حوزه کشاورزی، با ترسیم شرایط فعلی بخش کشاورزی خواستار تغییر رویکردهای عملیاتی بخش متناسب با شرایط شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تأمین و تولید نهاده‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: باعث افتخار است که با وجود فشارهای عظیم، کشور می‌تواند برای تولید نهاده‌های بخش کشاورزی روی پای خود بایستد و در این زمینه از همکاری بانک عامل حوزه کشاورزی برای تأمین نهاده‌های بخش قدردانی می‌کنیم.
خاوازی در بخش دیگری از سخنان خود بر همفکری و ارائه پیشنهادات سازنده برای حمایت مالی بیشتر از بخش کشاورزی از طریق شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد اهداف بخش و ارتقای آن تاکید کرد.
وی در ادامه اهمیت زنجیره تأمین بخش کشاورزی را متذکر شد و افزود: هسته‌های مرکزی و اولیه تولید نهاده‌ها در این زنجیره مغفول واقع شده اند که این موارد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد، برای حمایت از مرغ لاین ایرانی برنامه خاصی در دست تهیه و انتظار حمایت بیشتری از این طرح از بانک داریم.
خاوازی در بخش پایانی سخنان خود با توجه به افزایش نرخ برخی از نهاده‌ها همچون کود، آفت کش و… خواستار حمایت از کشاورزان برای تأمین نقدینگی لازم برای خرید نهاده‌های بخش شد.