بررسی مکمل آهن در اردک‌های پکین

 

این مطالعه که در چین انجام شد با استفاده از یک مدل ریاضی برای بررسی مکمل مناسب آهن صورت گرفت. این تحقیق، عملکرد رشد، پارامترهای خون‌شناسی، استفاده مفید از مواد‌ غذایی، توسعه‌ی ارگان و فعالیت آنزیم محتوی آهن را تحلیل کرد.

چند اردک پیر با سن 120 روزه به صورت تصادفی در هفت گروه با هشت بار تکرار قرار داده شدند.تغذیه‌ی اردک­ها با یک رژیم کم آهن و یا رژیم پایه بود که به ازای هر کیلو گرم از خوراک، 30،60،90،120، 0 و 150 میلی گرم آهن به آن افزوده شده بود.

نتایج نشان داد که کمبود آهن، وزن بدن اردک­ها، افزایش وزن روزانه و مصرف روزانه‌ی خوراک را کاهش داد.شمارش گلبول‌های قرمز خون، تمرکز هموگلوبین، هماتوکریت و حجم متوسط سلول هم کاهش پیدا کردند. انرژی ظاهری و ماده‌ی خشک و وزن اثنی عشر، روده کور و روده بزرگ کاهش پیدا کرد اما ضریب تبدیلغذایی افزایش یافت.

به علاوه، اردک­ها در گروه‌هایی که مواد غذایی کم آهن مصرف می‌کردند تنش اکسیداتیو بیشتر داشتند که در قالب فعالیت‌های کاتالیزی کاهش یافته و تولید افزایش یافت ه­ی مالوندیآلدئید خودش را نشان داد.

بهترین ارقام عملکرد رشد توسط اردک‌هایی به دست آمد که 60 میلی گرم آهن به هر یک کیلو‌گرم از خوراک آن‌ها اضافه شده بود.

Reference: Journal of International Poultry Production, Volume 28, Number 2

ترجمه مهندس مهناز راد – گروه علمی شرکت آرین رشدافزا(آرا)