اهمیت پردازش اطلاعات بالینی فارم در ارزیابی کارایی محصول

کارایی یک محصول، اغلب تحت ایده ال ترین شرایط در یک آزمایش کنترل شده تصادفی تعیین می گردد. کارایی مشاهده شده در چنین آزمایشاتی به عنوان بالاترین عملکرد در مورد محصول تحت بررسی می تواند مورد توجه قرار گیرند. به هر حال، در شرایط مزرعه، فاکتورهای غیر قابل کنترل تاثیرگذار زیادی می تواند با آن نتیجه، اثرات متقابل داشته باشد.

بنابراین، نتایج در شرایط واقعبینانه مزرعه که به عنوان کارایی محصول شناخته میشوند می توانند از آنهایی که در آزمایشات کنترل شده مشاهده می شوند به طور زیادی انحراف داشته باشند.

برای قادر بودن در ارزیابی این کارایی، نظارت بر شرایط مزرعه با جزئیات کافی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

در این باره،Aviapp،پلتفرم سلامت Huvepharma، میتواند ابزاری مفید برای پاسخگویی به چنین سوالاتی باشد.

در این مقاله، اطلاعات جمع آوری شده به وسیله Aviapp، برای بررسی کارایی کاهش سطح خسارت کوکسیدیوز در درمان با آمپرولیوم و کاهش دیس باکتریوزیس با درمانهای ضد میکروبی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

اطلاعات مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل، از فارم های گوشتی تجاری کشور بلژیک که بین ژانویه 2019 تا فوریه 2020 مورد مطالعه قرار گرفتند، به دست آمده اند.

اطلاعات موجود شامل درجه بندی خسارت کوکسیدیوز بر طبق سیستم جانسون و رید 1970، سطوح دیس باکتریوزیس که توسط Aviappجمع آوری شده است به همان خوبی اطلاعات راجع به استفاده دارویی و نشانه های آن است.

در نهایت،اطلاعات 1103 گله موجود بود. این مجموعه از اطلاعات به عنوان نقطه شروعی برای پاسخگویی به سوالات مرتبط مورد استفاده قرار گرفته بود.

کاهش سطح کوکسیدیوز با استفاده از آمپرولیوم

از بین1103 گله، 83 گله برای درجه بندی دوباره انتخاب شده بودند.برای گروه درمان (53 گله) یک ویژگی فوق العاده وجود داشت و این بود که  اولین درجه بندی در اولین روز آزمایش انجام شد.کارایی فارمی درمان با آمپرولیوم، با ارزیابی درجه بندی میانگین خسارت کل (TMLS) در گله های درمان شده (53) در مقایسه با گله های درمان نشده (30) موررد ازریابی قرار گرفت.

اکثر گله های درمان شده با آمپرولیوم کاهشTMLS را نشان دادند.در مقابل، گله هایی که با هیچ ترکیبی مورد درمان قرار نگرفته بودند، در همان بازه سنی افزایش نشان دادند.ارزیابی TMLS نسبتبه سن، برای گله های درمان شده با آمپرولیوم و برای گله های درمان نشده در نمودار 1 نشان داده شده است.

هر گله به وسیله یک خط مشکی که به نقاط مورد بررسی متصل شده است نمایش داده شده است. خطوط بنفش تمایل متوسط در ارزیابی TMLS را نشان می دهد.

ازریابی سطح TMLS میان اولین و آخرین نقطه مورد بررسی کاهش 65 درصدی را در گروه های درمان شده نشان می دهد در حالی که در گروه های درمان نشده 38 درصد افزایش را نشان میدهد.

این اطلاعات کارایی فارمی آمپرولیوم به عنوان یک درمان برای کوکسیدیوز را تایید می کند.

ارزیابی دیس باکتریوزیس در گله های دریافت کننده آنتی بیوتیک های مختلف

از کل 381 گله ای که مورد بررسی قرار گرفتند، 190 گله، درمانی برای انتریت/دیس باکتریوزیس دریافت کردند. برای هر کدام از این گله ها،  یک گزارش درجه بندی با یک سطح دیس باکتریوزیس در Aviappموجود بود.

ارزیابی سطح دیس باکتریوزیس در گروه های مختلف(نشان داده شده در نمودار3) نشان میدهد که گله هایی که با پنی سیلین و تایلوزین درمان شده اند، شیب تندتری را در سطح دیس باکتریوزیس در مقایسه با گله هایی که هیچ درمانی دریافت نکردند و آنهایی که آموکسی سیلین دریافت کردند، نشان دادند.

آزمایش اغلب بر پایه نشانه های بالینی ناگهانی دیس باکتروزیس بنا نهاده شده است(نظیر غلظت مدفوع/ نسبت خوراک به آب) که افزایش برای تایلوزین و پنی سیلین را به صورت واضح تری توضیح می دهد. گروه های درمان نشده،به نظر می رسد که از قبل سطح بالاتری از دیس باکتریوزیس را در سن پایین تر داشتند و افزایش ناگهانی نداشتند. بنابراین نسبت به.0 احتمال تغییرات ملایم تر برای مثال نسبت خوراک به آب کمتر مورد توجه قرار گرفتند و در نتیجه درمان نشدند.

آمکسی سیلین به نظر می رسد در موارد مختلف ابتدایی تر دیس باکتریوزیس مورد استفاده قرار می گیرد. به هر حال درجات سرعت افزایش با پنی سیلین و تایلوزین در مقایسه با آموکسی سیلین پایداری بیشتری دارد.

به علاوه، درجات دیس باکتریوزیس در کل در گروه های درمان شده با آموکسی سیلین بالاتر هستند.

تمامی طرح ها یک پیک در حدود سن 22 تا 24 روزگی با یک پیک ثانویه پدیدار شده در حدود 30 روزگی را نشان می دهد.

پیکثانویه در گروه های درمان شده با آموکسی سیلین و پنی سیلین در مقایسه با گروه های درمان نشده و درمان شده با تایلوزین، بیشتر اتفاق می افتد.

این پیشنهاد می کند که برگشت آنتریت/ دیس باکتریوزیس وقتی دیس باکتریوزیس با تایلوزین درمان می شود، کمتر اتفاق می افتد.

ارزیابی عینی اطلاعات فارمی برای ارزیابی یا مقایسه کارایی یک محصول معین تحت شرایط فارمی ضروری است.

این تکمیل کننده آزمایشات فارمی برای دکترهای دامپزشک است. جمع آوری چنین اطلاعات فارمی همیشه آسان نیست.Aviapp، پلتفرم سلامت Huvepharma، می تواند به جمع آوری این اطلاعات کمک کند.

Aviapp

Aviapp یک پلتفرم جهانی سلامت از  Huvepharma است که به صورت ساختاری وضعیت سلامت، رفاه و عملکرد طیور گوشتی را بهبود می بخشد. بر مبنای درک مستقیم است و استفاده از آن آسان است و به شما اجازه می دهد که اطلاعات مهمی را در مورد گله های گوشتی تان جمع آوری کنید.

اطلاعات درمانی.

کنترل سلامت 49 فاکتور را برای جوابدهی مورد بررسی قرار میدهد.

مدیریت سالن درجه بندی بستر، آب و هوا

اطلاعات فنی مصرف آب و خوراک، مرگ و میر

برنامه های ضد بیماری کوکسیدیوز و غیره، نظیر تغذیه

Aviapp  این امکان را به شما می دهد که ایناطلاعات را با یک شیوه ساختاری و استاندارد در هر زمان مقایسه کنید و با دیگر استفاده کنندگان از این پلتفرم در یک منطقه خاص، کشور یا در سطح جهانی مقایسه کنید.آن می تواند به شما در گرفتن تصمیمات ضروری قطعی برای بهترین عملکرد کمک کند.

Reference: International Poultry Production, Volume 28 Number 8 (2020)
ترجمه و تحقیق:مهندس مهرداد صادقی گروه علمی شرکت آرین رشد افزا (آرا)