اهدا پنج دستگاه کانکس به هموطنان زلزله زده شهرستان میانه.

سایر حمایت مالی و عمرانی از سازمانهای مردم نهاد