افزایش سطوح سویا و روغن جیره در خوراک طیور برای جبران کیفیت پایین گندم

افزایش سطوح سویا و روغن جیره در خوراک طیور برای جبران کیفیت پایین گندم

پرورش دهندگان و جیره نویسان دام و طیور همیشه تشویق به انجام آنالیز نمونه های غلات خریداری شده برای اطمینان از صحت فرمولاسیون خوراک می شوند، به خصوص این که پس از آنالیزهای برداشت های گندم و جو در سال 2019 مشخص شد نوسانات منطقه ای زیادی در سطوح پروتئین و انرژی آنها رخ داده است.

خانم Elise Lawlor از موسسه Premier Nutrition گفت که بررسی های برداشت های مختلف غلات انجام شده توسط Premier Nutrition تایید کرده است که پروتئین گندم کاهش یافته است.

نتایج بررسی های ملی یک کاهش 0.4 درصد در سطوح پروتئین و کاهش 0.09 مگاژول در کیلوگرم برای گندم را نشان دادند.

خانم Lawlor گفت یک کاهش کلی در سطوح انرژی دور از انتظار نبود، چون تابستان گذشته شرایط متغیر آب و هوایی منجر به افزایش میزان رطوبت شد. برای جبران این کمبودها در پروتئین و انرژی، مقدار مصرف کنجاله سویا و روغن درجیره ها افزایش یابد.

او گفت اگرچه امسال این شرایط مرطوب تر میزان انرژی را تحت تاثیر قرار داده، اما سطوح مایکوتوکسین در سراسر UK پایین باقی مانده است.

در پایان خانم Lawlor خاطر نشان کرد گزارش ما تغییرات منطقه ای را آشکار کرده است و من اکیدا مونیتورینگ نمونه های منطقه ای را پیشنهاد می کنم.

Reference: www.poultrynews.co.uk/news/soya and fat levels increase in poultry feed to compensate for poor wheat quality.