آزادی هفت نفر از صیادان ایرانی در پاکستان

در راستای حمایت قضایی و کنسولی وزارت امور‌خارجه از ایرانیان، شب گذشته هفت نفر از صیادان ایرانی در پاکستان از زندان آزاد و به ایران بازگردانده شدند.